Regulamin serwisu realizatornia-studio.pl z dnia 10 lutego 2023 r.

 

§1.DefinicjeTerminy użyte w dalszej części regulaminu, pisane wielką literą oznaczają odpowiednio:

Regulamin – niniejszy regulamin serwisu Realizatornia-studio;

Użytkownik – osoba fizyczna korzystająca z Serwisu, spełniająca wymagania określone regulaminem;

Opłata – opłata za korzystanie z usług w Serwisie;

Serwis – strona internetowa umieszczona pod adresem realizatornia-studio.pl wraz ze wszystkimi podstronami stanowiącymi jej część;

Realizatornia – Realizatornia Sp. z o.o., właściciel Serwisu NIP: 6351859886 REGON: 520611400 ADRES: Mikołów, 43-190, ul. Jedności 14/2

Produkt – dostępna w Sklepie usługa lub produkt elektroniczny będący przedmiotem Umowy Sprzedaży między Użytkownikiem a Serwisem

Sklep – sklep internetowy prowadzony przez Serwis pod adresem internetowym realizatornia-studio.pl/sklep .

§2.Postanowienia ogólne 

Regulamin określa warunki i zasady korzystania z usług świadczonych odpłatnie i nieodpłatnie za pośrednictwem Serwisu przez Realizatornię na rzecz Użytkowników, polegających w szczególności na wykonywaniu projektów wnętrz, konsultacji w sprawie aranżacji przestrzeni, przekazywaniu wiedzy z zakresu szeroko rozumianego projektowania wnętrz oraz feng shui w formie konsultacji, spotkań online, materiałów dydaktycznych itp. prowadzonym w grupach lub indywidualnie na odległość. Właścicielem i administratorem Serwisu jest Realizatornia Sp. z o.o.

§3.Warunki techniczne

W celu prawidłowego korzystania z Serwisu konieczny jest:

dostęp do urządzenia umożliwiającego przeglądanie stron WWW połączonego z siecią Internet;

posiadanie aktywnego oraz prawidłowo skonfigurowanego konta poczty elektronicznej;

przeglądarka internetowa:Najnowsza wersja AndroidNajnowsza wersja ChromeAndroidNajnowsze 2 wersje ChromeNajnowsze 2 wersje FirefoxNajnowsze 2 wersje SafariNajnowsze 2 wersje iOSNajnowsze 2 wersje EdgeNajnowsze 2 wersje OperaInternet Explorer >= 11wraz z włączoną obsługą skryptów JavaScript, akceptacją plików Cookie.

Użytkownik może korzystać z Serwisu na innych przeglądarkach internetowych niż wskazanych powyżej, jednak Realizatornia zastrzega, iż mogą pojawić się problemy techniczne w korzystaniu z usług.W okresie prowadzonych prac konserwacyjnych dostęp do usług świadczonych przez Realizatornię może być utrudniony lub niemożliwy. Realizatornia dołoży należytej staranności, aby prace trwały jak najrzadziej i możliwie najkrócej.

Koszty połączenia do sieci Internet oraz koszty związane z użytkowaniem urządzenia wskazanego powyżej nie obciążają Realizatornia.

§4.Użytkownik

Użytkownikiem Serwisu może być osoba fizyczna mająca pełną zdolność do czynności prawnych, która zaakceptowała Regulamin.

§5.Zamówienie

Użytkownik zamawia produkt za pośrednictwem Serwisu. Składając zamówienie Użytkownik wskazuje wybrany Produkt dostępny w Sklepie. Po otrzymaniu płatności, Realizatornia niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 96 godzin, przesyła Użytkownikowi Produkt na podany adres emailowy.

§6.Płatność

Podane w Serwisie kwoty są kwotami brutto. Aktualnie akceptowane formy płatności są wskazane w serwisie w zakładce Sklep. Realizatornia nie pobiera żadnych dodatkowych opłat za wybór poszczególnych form płatności. Faktury są wystawiane na podstawie podanych w zamówieniu danych. O chęci zmiany danych na fakturze należy poinformować Realizatornię pod adresem: biuro@realizatornia-studio.pl oraz przesłać dane niezbędne do jej zmiany. 

§7.Odstąpienie od umowy

1. Użytkownik ma prawo do odstąpienia od umowy wskazanej w §5 ust.6 w terminie 14 dni od dnia jej zawarcia bez podania przyczyny.

2. Odstąpienie od umowy następuje poprzez złożenie oświadczenia przed upływem wskazanego powyżej terminu w formie elektronicznej na: biuro@realizatornia-studio.pl. Oświadczenie musi zawierać dane umożliwiające identyfikację Użytkownika, co najmniej adres poczty elektronicznej wykorzystanej do rejestracji Użytkownika. 

3. W przypadku złożenia odstąpienia w formie elektronicznej Realizatornia niezwłocznie potwierdzi otrzymanie odstąpienia.

4. Realizatornia, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy, zwróci Użytkownikowi dokonane przez niego płatności używając takiego samego sposobu zapłaty jakiego użył Użytkownik. Gdyby wiązało się to z nadmiernymi trudnościami lub było niemożliwe, Realizatornia niezwłocznie skontaktuje się z Użytkownikiem w celu uzgodnienia innego sposobu zwrotu płatności, co nie będzie się wiązać z dodatkowymi kosztami dla Użytkownika.

5. Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje Użytkownikowi w odniesieniu do umowy (stosownie do art. 38 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta):

a) o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

b) o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;

c) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

d) w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;e) o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę.

§8.Reklamacje

1. Reklamacje co do usług świadczonych przez Realizatornię oraz co do funkcjonowania Serwisu mogą być składane w formie elektronicznej na adres biuro@realizatornia-studio.pl.

2. Reklamacje należy składać w terminie 7 dni, licząc od dnia wystąpienia zdarzenia uzasadniającego zgłoszenie reklamacji.

3. Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać dane umożliwiające identyfikację Użytkownika, czyli co najmniej adres poczty elektronicznej wykorzystanej do rejestracji Użytkownika.

4. Należy wskazać okoliczności stanowiące podstawę zgłoszenia reklamacji oraz oczekiwany sposób załatwienia sprawy.

5. Realizatornia rozpatruje reklamację w terminie 14 dni od dnia doręczenia zgłoszenia reklamacyjnego oraz udziela odpowiedzi co do sposobu załatwienia reklamacji na adres poczty elektronicznej wykorzystanej do rejestracji Użytkownika, chyba że w zgłoszeniu reklamacyjnym wskazano inny adres poczty elektronicznej.

§9.Odpowiedzialność Użytkownika i prawa autorskie

1. Zamieszczane w Serwisie treści, a także grafiki, fotografie, artykuły oraz treść zakupionych Produktów stanowią utwór w myśl ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j.: Dz.U. 2006r. Nr 90 poz. 631).

2. Użytkownikowi nie wolno w żadnej formie publikować utworów określonych w ust. 1 ani udostępniać i prezentować treści Produktów osobom trzecim.

3. Kopiowanie lub powielanie utworów określonych w ust. 1 jest możliwe jedynie na własny użytek Użytkownika.

4. Użytkownik zobowiązany jest do korzystania wyłącznie z własnego konta w Serwisie.

5. Użytkownikowi nie wolno udostępniać swojego konta osobom trzecim.

§10.Dane osobowe Użytkownika

1. Realizatornia pełni rolę administratora danych osobowych zbierając i przetwarzając przekazywane przez Użytkownika dane osobowe w celu świadczenia usług zgodnie z Regulaminem i obowiązującymi przepisami prawa.

2. Podanie danych osobowych jest dobrowolne.

3. Użytkownik ma prawo dostępu do swoich danych i do ich zmian.

4. Realizatornia przetwarza dane osobowe jedynie w celu realizacji umowy lub dochodzenia roszczeń z nią związanych.

5. Dane Użytkowników nie będą przekazywane osobom trzecim, oprócz wyjątków uregulowanych w przepisach obowiązującego prawa. Administrator, w ramach wykonywania umowy, może przekazać dane podmiotowi obsługującemu wskazany przez Użytkownika sposób płatności.

6. Dane Użytkownika mogą być wykorzystywane do celów marketingowych, w tym przesyłania informacji handlowej, pod warunkiem, że Użytkownik wyrazi na to odrębną zgodę.

7. Realizatornia jako administrator, może przetwarzać dane eksploatacyjne, w szczególności: – oznaczenia identyfikujące zakończenie sieci telekomunikacyjnej lub system teleinformatyczny, z którego korzystał Użytkownik; – informacje o rozpoczęciu, zakończeniu oraz zakresie każdorazowego korzystania z usługi świadczonej drogą elektroniczną; – informacje o skorzystaniu przez Użytkownika z usług świadczonych drogą elektroniczną

§11.Właściwość sądu

1. Sądem właściwym do rozstrzygania sporów jest sąd właściwy dla siedziby Realizatornia, według polskiego prawa i w języku polskim.

2. Strony mogą za obopólną zgodą poddać spór do rozstrzygnięcia wybranemu przez siebie sądowi polubownemu lub do rozstrzygnięcia w trybie mediacji zgodnym z przepisami Kodeksu postępowania cywilnego.

§12.Postanowienia końcowe

1. Regulamin dostępny jest zawsze dostępny w stopce Serwisu.

2. Realizatornia zastrzega sobie prawo do zmian regulaminu w każdym czasie. Zamówienia złożone przed zmianą będą realizowane na dotychczasowych zasadach.

3. Do złożenia zamówienia po zmianie regulaminu konieczna jest akceptacja nowego regulaminu.

Home

Kontakt

wyceń projekt

Feng shui

Portfolio

Usługi wykończeniowe

Projekty wnętrz

sklep

Polityka prywatności

Regulamin

biuro@realizatornia-studio.pl

+48 534708521

+48 787711391